Telefon & Fax: (246)233 03 74
e-mail: fakultekitabevi@gmail.com

FAKÜLTE KİTABEVİ

 

Aşık Deli Hazım
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK………2.baskı..............................................................15,00.YTL
Afyon Yöresi  Masalları
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZÇELİK………............................................................................28,00.YTL
Alevi-Bektaşi Kültürü
Doç. Dr. Hüseyin BAL………….……..................................................................…......... 16,00.YTL
Av.İnsan Hakları Yargısında İfade Özgürlüğü ve Türkiye
Süleyman DOST………………............................…………..............................................10,00.YTL.
Aksu çayı Havzasının jeomorfolojisi
Yrd.Doç.Dr. Yıldırım ATAYETER………………..............................................................18,00.YTL.
Apokrif İnciller (Diğer İnciller)
Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU………………...............................................................12.00. YTL
Asimetrik Yapılarda Depresel Davranışın İzolatör ve Sönümleyici Kullanılarak İyileştirilmesi
Dr. Mehmet Kevser DERDİMAN, Dr. Zeynel Abidin MİRKELAM ………..……......... 14,00.YTL
Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi
Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU………………................................................................28,00.YTL
Bilginin Felsefi  ve Sosyolojik Boyutları
Doç. Dr. Hüseyin BAL………….………………................................................................14,00.YTL
Bosnalı Muhlis’in Manzum Seyahatnamesi:

Delîlü’l-Menâhil Ve Mürşidü’l-Merâhil
Doç. Dr. Menderes  COŞKUN………….………………...................................................13,00. YTL
Çağdaş Felsefi Düşünceler
Yrd. Doç. Dr. Talip KARAKAYA….........……….........…............................................... TÜKENDİ.
Çağdaş İslam Ülkeleri
Doç. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY………………….............................................................16,00.YTL
Çocuk  Suçluluğu
Doç. Dr. Hüseyin BAL………….………….………...........................................................TÜKENDİ
Deterministik Envanter Modelleri
Yrd. Doç. Dr. Abdullah EROĞLU………………………....…...........................................15,00.YTL
Denizli’de  Tabaklık  (Dünden – Bugüne)
Yrd. Doç. Dr. Ercan HAYTOĞLU………………………........……………………...........12,00.YTL
Enzimler
Dr. Sibel YILDIZ………………...………………………........……………………..........14,00. YTL
Galip Dedenin Aşk Ateşi –Şeyh Galip Divanında AŞK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARI .......................………................................................................10,00.YTL
Gelenbevi ve Vahdet-i Vücud
Dr.Rıfat OKUDAN.......................………...........................................................................13,00. YTL
Güney Doğu Asya’da  Osmanlı – Türk  Tesirleri
Doç. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY………………….............................................................15,00.YTL
Günümüz Türkiye’sinde Misyonerlik Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Nasuh GÜNAY..…..…………………………………………......................TÜKENDİ
Halk’la İlişkiler
Doç. Dr. Hasan  İBİCİOĞLU..…..………………………...................................................TÜKENDİ
Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Türkçü Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK..……………………………...……….…………............12,00. YTL
Hasan Ünsi ve Tasavvufi Görüşleri
Dr. Rifat OKUDAN …………...…………………….……………………………............12,00. YTL
Hukuk Sosyolojisi
Prof. Dr. Hüseyin BAL …………...…...…………….……………………………............11,00. YTL
Hücre Biyolojisi
Prof. Dr. Çiğdem SAVAŞKAN …………...…...…………………………………............14,00. YTL
Isparta Merkez Ağzı
Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ…..………………………………..……..............................15,00.YTL
İbn-i Kemal’de Metafizik
Yrd. Doç. Dr. Kemal SÖZEN ………………………….....................................................14,00.YTL.
İlahi Mesaj ve Yorumu
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN……………………………………..………………...................TÜKENDİ
İhracat Pazarlaması ve İşlemleri
Hulusi DOĞAN………………………………....................................................................TÜKENDİ
İslam Öncesi D. Cahiliye Kültürü
Doç. Dr. Murat SARICIK...............................................................................................16,00.YTL
İslam Hukuk Doktrininde Yargı  Hataları
Yrd. Doç. Dr. Adnan Koşum............................................................................................12,00.YTL
İslam Hukukunda Eşler arası Problemler ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali GÖRGÜLÜ.................................................................................12,00.YTL
İnsan Kaynakları Yönetimi
Doç. Dr. Hasan İBİCİOĞLU.............................................................................................10,00. YTL
Karşı Etkileşimli Pazarlam
Hulusi DOĞAN………………………………………........................................................10,00.YTL
Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Yapı….
Geybullah  GEYBULLAYEV………….…………………………………........................ TÜKENDİ
Kauçuk İzolatör Kullanılarak Binaların Depremsel Performansının Geliştirilmesi
Dr. Zeynel Abidin MİRKELAM, Dr. Mehmet Kevser DERDİMAN…………............ 14,00.YTL
Kent Sosyolojisi
Doç. Dr. Hüseyin BAL………….……………….............................................................18,00.YTL
Kentsel yapı ve kentlileşme 
Doç. Dr. Hüseyin BAL.........................................................................................................TÜKENDİ
Kentleşme ve Gecekondu Sorunu
Doç. Dr. Sabri ÇAKIR.......................................................................................................18,00.YTL
Kitle İletişimi ve Yerel Medya
Orhan ALAV……………………………............................................................................10,00.YTL
Kuran Kurslarında Din Eğitimi ve Öğretiminin Verimliliği
Yrd. Doç. Dr. Ramazan  BUYRUKÇU…………………................................................... TÜKENDİ
Kuran’da Hz.Peygambere Yapılan Uyarılar
Yrd. Doç. Dr. Ali Galip  GEZGİN   …………………........................................................TÜKENDİ
Kuran’da Sevgi
Yrd. Doç. Dr. Ali Galip  GEZGİN   …………………........................................................16,00.YTL
Kuran Ekseninde Fakirlik Problemi
Yrd. Doç. Dr. Abdülgaffar  ASLAN   ….....…………………………….….......................12,00.YTL
Levkeri’de Tanrı Tasvvuru
Doç. Dr. Kemal SÖZEN ……………….....…………........................................................12,00. YTL
Maturidi’de  Esma-i  Hüsna
Yrd..Doç. Dr. Musa   KOÇAR........……………………………….………………............10,00.YTL
Metin Tahlillerine Giriş – ŞİİR -
Prof .Dr. İsmail ÇETİŞLİ......…………………….....…......................................................TÜKENDİ 
Metin Tahlillerine Giriş – HİKAYE ve ROMAN -
Prof .Dr. İsmail ÇETİŞLİ......…………………….....…..................................................... TÜKENDİ
Mikrososyoloji  ve Toplumsal Grup Tipleri
Yrd. Doç. Dr. Kamil KAYA ................………………….......…………………….............TÜKENDİ
Murad Efendi
Dr. Mehmet UYSAL……… ................………………….......…........................................13,00.YTL
Neyyir Divanı
Doç.Dr. Sadık ERDEM…………………………………................................................... TÜKENDİ
Osmanlı Müesseseleri Tarihi
Prof .Dr. Mehmet Ali ÜNAL…………...................................................................….........16,00.YTL
Osmanlı Araştırmaları
Prof .Dr. İsmail YAKIT       ………..................................………………………...............16,00.YTL
Ömer en Nesefi ve Tefsirdeki Metodu
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hümeyra ASLANTÜRK ……..................................................…......18,00. YTL
XV. ve XVI Yüzyıllarda Teke Sancağı
Yrd.Doç. Dr  Behset KARACA........………………………………………......….............TÜKENDİ
XIX.Yüzyılda HONAZ Kazasında Sosyal ve Ekonomik Hayat
Doç. Dr. Selahittin ÖZÇELİK………………………………….………………………….28.00.YTL
XIX. yüzyıl Ortalarında ACIPAYAM ve Çevresi
Doç. Dr. Selahittin ÖZÇELİK…………………………………………………….……….35.00.YTL
Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)
Mehmet ALBAYRAK………….………….........................………………….........…..….TÜKENDİ
Pazarlama Üzerine Makaleler ve Akademik Liderlik Kavramı
Hulusi DOĞAN………………………………......................……………………………..10,00.YTL
Risaletun Fi Vahdeti’l – Vücud ( Arapça)
Dr. Rifat OKUDAN………………………………......................……………………….. 13,00. YTL
Sivas Aleviliği
Doç. Dr. Metin BOZKUŞ……………………….……………………….......................…14,00. YTL
Sosyo- Kültürel Hayatta Tasavvuf
Yrd.Doç. Dr. M. Necmettin BARDAKÇI……….……...................................................…TÜKENDİ
Suphizade Aziz ve Divanı
Doç. Dr. Sadık ERDEM............................................................….…………………..……18,00.YTL
Sühreverdi  Maktul ve İşrakiliğin Dili
Dr. Rıfat OKUDAN………………..…………...............................................................…16,00. YTL
Şerhu Hutbeti’l – Beyan /   Seyyid Hüseyin  ibn  Seyyid Gaybi
Doç. Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA…………..............................................................…16,00.YTL
Tanrı Alem İlişkisi  ve Kötülük Problemi
Yrd.Doç. Dr. Mevlüt  ALBAYRAK………….……...............……………………….…...11,00.YTL
Tanrı ve Süreç
Yrd.Doç. Dr. Mevlüt  ALBAYRAK…………………………….……........……...............11,00.YTL
Taliban
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz SOYYER…………..….....................…….......................................11,00.YTL
Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ve Faaliyetleri
Yrd.Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU……………..........……....…………….…………..... 8,00.YTL
Tedarik Zinciri Yönteminde Üçüncü Parti Lojistik
Dr. Sonay Zeki AYDIN…………………………..........……....…………………………..10,00.YTL
Türk Toplumu’nun  Yaşama Tarzı
Yrd.Doç. Dr. Kamil KAYA..............……………..........………………………….....…... TÜKENDİ.
Türkiye’de Dış Türkler Tartışmaları
Yrd.Doç. Dr. Süleyman TÜZÜN..............……………......………………………....…... 16,00. YTL
Türkiye’de Mesleki Din Eğitim - Öğretimi
Doç. Dr. Ramazan BUYRUKÇU..............……………......…...................................…... 13,00. YTL
Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı
Doç. Dr Sabri ÇAKIR……….................……………......………………………......…... 17,00. YTL
Uşakta Türk Mimarisi
Yrd.Doç. Dr. Kasım İNCE..............……………..........……....…... ……………………..18,00.YTL.
Üniversitelerin Şehirleşmeye Etkileri
Yrd.Doç. Dr. Sevil SARGIN..............……………..........…......………………………….15,00. YTL
Yerel Seçimler
Yrd.Doç. Dr. Kamil KAYA..............……………..........……....…... …………………….14,00.YTL.